Vedtekter

§ 1 NAVN OG TILSLUTNING
Museumsansattes forening, MAF, er stiftet i 1977 og er en arbeidstakerorganisasjon for alle ansatte ved museer eller tilsvarende institusjoner.
MAF er tilsluttet yrkesorganisasjonen YS gjennom STAFO.

§ 2 FORMÅL
MAFs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

§ 3 MEDLEMSKAP
MAF organiserer medlemmer som har arbeidsforhold til museum eller tilsvarende institusjon. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig til styret. Medlemskapet opphører ved utgangen av den måneden utmeldingen finner sted.

Pensjonister, opprettholder sitt medlemskap ved å betale egen kontingent bestemt av landsmøtet.

Medlemmer i permisjon eller permitterte betaler egen kontingent bestemt av landsmøtet. Dette gjelder ikke dersom vedkommende oppebærer full lønn i permisjonstiden.

Forfalt, ikke betalt kontingent, kan føre til tap av rettigheter og utmeldelse i MAF.

Styret kan ekskludere medlemmer som motarbeider eller skader organisasjonen. Slike avgjørelser kan kreves forelagt landsmøtet til endelig avgjørelse.

§ 4 ORGANISASJON
MAF er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS gjennom STAFO. 

4.1. LANDSMØTET

MAFs høyeste myndighet er landsmøtet. For landsmøtet gjelder eget reglement. Landsmøtet holdes hvert år innen 30. april. Innkalling sendes ut to måneder på forhånd. Innkomne forslag må være styret i hende minst en måned før landsmøtet. Beretning, regnskap, vedtektsendringer, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, forslag til kontingent og budsjett skal være sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Alle medlemmer kan delta. Yrkesaktive medlemmer har stemmerett. Til tillitsverv kan kun velges yrkesaktive medlemmer. Medlemmer kan ikke la seg representere ved fullmakt. En representant for STAFOs ledelse har møterett. 

Landsmøtet behandler disse sakene:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Valg av 2 stemmeberettigete til å underskrive protokollen og tellekorps.

4. Årsberetning.

5. Regnskap og revisors beretning.

6. Vedtektsendringer.

7. Innkomne forslag.

8. Aktivitetsplan.

9. Kontingent.

10. Avsetning til stipend fra Utdanningsfondet.

11. Styrehonorar.

12. Budsjett.

13. Valg av styret.

14. Valg av valgkomite.

15. Valg av revisor.

Alle vedtak treffes med simpelt flertall.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Hvert år velges:
– leder for 1 år
– 2 styremedlemmer for 2 år
– 1 varamedlem for 2 år
– 1 medlem til valgkomite (Valgkomiteen består av 3 medlemmer med rullerende verv.)

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel når styret eller ¼ av medlemmene krever dette. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

4.2. STYRET
Styret består av leder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer.

Styret leder MAF mellom landsmøtene ut fra vedtekter og de vedtak landsmøtet måtte gjøre.

4.3. TILLITSVALGTE
I hver virksomhet med minst tre medlemmer skal det velges en tillitsvalgt.

§ 5 KONTINGENTER – ØKONOMI
Medlemmene betaler kontingent etter følgende ordning:

1. 51 – 100 % stilling: full kontingent
2. 0 – 50 % stilling: redusert kontingent
3. Pensjonister, andre trygdede, permitterte, medlemmer som går på arbeidsavklaringspenger (AAP), ventelønn, lærlinger, aspiranter, arbeidstakere under 23 år, samt medlemmer med full permisjon uten lønn: Redusert kontingent

Landsmøtet fastsetter satsene.

§ 6 UTDANNINGSFOND
1. Fondet er stiftet i 1998 med en avsetning kr. 200.000,- (tohundretusen) til et grunnfond. Disse midlene er urørlige inntil Landsmøtet gjør annet vedtak.

MAFs styre er fondets styre.

2. På det årlige budsjettet avsettes det et beløp til stipend til relevant utdanning, videreutdanning, kurs e.l. for MAF-medlemmer. Det kan utdeles et eller flere stipend.

Søknadsfristen er 1. mai, eller annen dato satt av styret.

3. Søknaden skal sendes styret.

Styrets medlemmer har ikke anledning til å søke stipend mens de sitter i styret.

4. Medlemmer som blir tildelt stipend må ha påbegynt eller fullført utdanningen før stipendet utbetales. Medlemmer som blir tildelt stipend forplikter seg også til å dokumentere at utdanningen/videreutdanningen/kurset er fullført etter forutsetningen i søknaden. Skriftlig rapport sendes MAFs styre og kan bli publisert på MAFs hjemmeside.

§ 7 OPPLØSNING
Forslaget om oppløsning kan bare fremmes av 2/3 av medlemmene. Forslaget behandles på ordinært landsmøte. Det kreves 2/3 flertall for at dette kan vedtas. I tilfelle oppløsning gjøres vedtak om å disponere eventuelle midler i tråd med MAFs formålsparagraf.

§ 8 VEDTEKTENES IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart, eller fra det tidspunktet landsmøtet fastsetter.

Vedtatt av MAF i 1977, og med senere endringer, sist på landsmøtet 29. april 2022.

Legg igjen en kommentar