SISTE NYTT!

Museumsansattes Forening vil Gratulere alle medlemmer og sympatisører med 1. mai 2020.

Våre tanker går spesielt til dem som er blitt permittert, vi håper dere snart er tilbake på arbeidsplassen deres.
Korona pandemien gjør vi får en annerledes feiring i år, vi møtes ikke på gater og torg, men over det digitale medium. La ikke det stoppe deg fra å vise ditt engasjement klikk deg inn på et arrangement, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. For som YS lederen uttaler er det viktig at vi fortsatt bruker 1. mai til å vise solidaritet enten det er på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det er det å stå sammen som har gitt oss de rettighetene vi har i dag, og de kan forsvinne fort dersom vi ikke står sammen og vokter over dem. Derfor avslutter vi med YS leder Erik Kollerud sine ord fra sin hilsningstale på 1. mai i 2019: «Det spiller en rolle at du er organisert og engasjerer deg i forholdene på arbeidsplassen.»

En riktig God 1. mai til dere alle.

VIKTIG! Landsmøtet i Museumsansattes Forening er utsatt på ubestemt tid.

Styret i Museumsansattes Forening har besluttet å utsette landsmøtet på ubestemt tid, som følge av tiltakene som er innført nasjonalt, i forbindelse med Covid 19 viruset.

Til tillitsvalgte

Velkommen til gratis webinar om arbeidstid: – klikk her og meld deg på

Fra valgkomiteen:

Gode MAF – medlem!

Det er tøffe tider. Korona rammer alle akkurat nå, men museumsbransjen står også foran andre potensielt krevende utfordringer i årene som kommer. Og dermed en arbeidsdag i stadig endring for museumsansatte. På grunn av koronakrisen er naturlig nok årets MAF-landsmøte utsatt. Ny dato er ikke bestemt ennå, men når vi igjen møtes skal det velges styremedlemmer og leder til MAF.

Vi i valgkomiteen vil gjerne bruke dette ekstra vinduet til å sikre at vi når ut til alle medlemmene. Har du tips om gode, engasjerte kandidater for årene vi går inn i, og ikke har fått formidlet det til oss? Er det deg? eller kjenner du andre som du mener kan være gode styrekandidater?

Vi blir glad for svar  innen 01.mai til valgkomiteen v/ Karina Krogh karina.krogh@nordlandsmuseet.no

Pressemelding fra YS:

Det blir lettere å kombinere dagpenger med opplæring

Regjeringen åpner nå for at det skal bli lettere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger. – Vi er svært fornøyd med at Regjeringen leverer dette krisetiltaket, men dette er ikke et svar på omstillingsbehovet arbeidslivet står overfor, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Det er koronakrisen som har ført til at Regjeringen nå åpner for en ny, men midlertidig ordning frem til 1. september: Hvis du oppgir på meldekortet til NAV at du er i opplæring, skal du likevel motta dagpenger som vanlig. Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring.

– Behovet for å omstille norsk arbeidsliv var stort allerede før koronakrisen, men har nå blitt prekært. Mange av de som nå er arbeidsledige vil ikke komme tilbake i jobb med det første. Da kan vi ikke ha det slik at de må avslutte den utdanningen de starter opp nå under koronakrisen når ordinære regler gjeninnføres 1. september, påpeker Skjæggerud.

Den nye, midlertidige ordningen gjør at de som kombinerer jobb og utdanning fra før av kan fortsette med opplæringen selv om de har blitt arbeidsledige eller permittert. Dette skal ikke gå ut over utbetalingen av dagpenger.

– Regjeringen skal ha honnør for å snu seg raskt og svare på de umiddelbare utfordringene, men må tenke annerledes og langsiktig når det gjelder å kombinere dagpenger og utdanning, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

– Kravet til å være reell arbeidssøker må utvides til også å være i reelt kompetanseutviklingsløp. Med andre ord må det tenkes helt nytt rundt insentiver som gjør at den enkelte utvikle seg til å kunne ta annen type jobb. Vi må bruke tiden frem til september på å utforme nytt regelverk, slik at en kan kombinere dagpenger med utdanning på en annen måte enn i dag, mener YS’ nestleder.

Historiske bilder

Informasjon i forbindelse med covid-19 viruset.

Informasjon til medlemmer som står i fare for å bli permittert

(STAFO har en samarbeidsavtale med YS forbundet Parat og informasjonen under er utarbeidet av Parats advokater og er hentet fra deres nettside (ajour per 19.3.2020). Parats «spørsmål og svar» om koronaviruset oppdateres fortløpende og den informasjonen finner du her: https://www.parat.com/korona-viruset-sporsmal-og-svar-21334-447279).

I forbindelse med covid-19 viruset får STAFOs rådgivere daglig spørsmål om reglene rundt permittering.

For at du som medlem skal få svar på noen av de spørsmålene, har vi under prøvd å svare på de viktigste. Dersom du har spørsmål som du ikke finne svar på her, kan du ta kontakt med en av STAFOs rådgivere:

Arbeidsgiver har varslet permittering med to dagers varsel. Er det lov?

Reglene om når arbeidsgiver kan permittere er regulert i hovedavtalene mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, Virke og andre). Vi påpeker at arbeidsgiver kan permittere kun ved forbigående arbeidsmangel.

– Dersom arbeidsmangelen forventes å bli permanent, kan arbeidsgiver ikke permittere, men må vurdere oppsigelse.

Arbeidsgiver må drøfte behovet for permittering og hvordan den skal gjennomføres med de tillitsvalgte, før det varsles permittering.

– Permittering må etter hovedavtalene varsles 14 dager før den kan iverksettes. 14-dagers-regelen kan reduseres til to dager, dersom årsaken til arbeidsmangelen er uforutsette hendelser.

Vi understreker at arbeidsmangel som har oppstått som følge av arbeidsmangel og regjeringens tiltak for å hindre spredning av viruset, kan gi grunnlag for permittering med to dagers varsel.

– Dersom arbeidsgiveren din har gitt to-dagers frist og partene ikke er enige om at situasjonen gir grunnlag for to-dagers varsel, må du som arbeidstaker likevel fratre etter to dager.

Har jeg krav på lønn når jeg blir permittert?

Vi understreker at inntil videre gjelder lov om lønnsplikt under permittering.

– Etter loven har arbeidsgiver lønnsplikt i 15 dager. Dette er ikke endret ennå, men Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med et forslag til endringer som reduserer arbeidsgivers betalingsplikt. Loven er nå vedtatt og innebærer at arbeidsgiver har lønnsplikt i 2 dager.

– De to første dagene skal arbeidsgiver betale vanlig lønn, og de neste 18 dagene vil staten betale full lønn opp til 6G, gjennom NAV. Etter utløpet av denne 20-dagers-perioden vil du altså ha krav på dagpenger.

Dagpengene er begrenset til 62,4 prosent av full lønn, opp til seks ganger årslønn. Dette betyr at du maksimalt kan få utbetalt 7190 kroner per uke før skatt.

Jeg ble permittert før reglene permitteringslønnsloven ble endret. Hvor lang er arbeidsgiverperioden da?

Dersom arbeidsgiverperioden etter reglene i permitteringslønnsloven før endringene, det vil si med 14 dagers frist, allerede har utløpt, får endringene ingen betydning.

– Dersom dagene fortsatt løper og det har gått mer enn to dager av arbeidsgiverperioden når endringen trer i kraft, vil arbeidsgiver i praksis ha oppfylt sin lønnsplikt og du vil gå over på lønnsutbetaling fra NAV, vi viser til punktet over.

Kan jeg bli permittert når jeg uansett er hjemme fordi barnehagen er stengt, eller fordi jeg er syk?

– Arbeidstakere som er sykemeldt, har permisjon, er hjemme med barn på grunn av stengte skoler eller barnehager, skal uansett ikke sysselsettes. Dette betyr at det ikke er grunnlag for å permittere dem. Dersom alle ansatte i bedriften permitteres, vil permitteringen også kunne omfatte de sykmeldte.

Permittering er arbeidsgivers rett til å stanse arbeidstakernes arbeidsytelse, og samtidig fri seg fra lønnsplikt. Dette betyr at når arbeidsgiver vil bli kvitt lønnsplikten, må de også frigjøre arbeidstakerens arbeidsplikt.

– Formålet med permittering er altså å frigjøre arbeidsgiver fra lønnsplikt for å verne arbeidsplassen. På dette grunnlaget har arbeidsgiver mulighet for å permittere også sykemeldte ansatte.

Eksempel på slike situasjoner kan altså være behovet for å frigjøre seg fra plikten til å betale full lønn til sykemeldte.

– Et annet eksempel på når permittering av sykemeldte kan finne sted, er når andre i bedriften blir permittert. Da vil også de sykemeldte permitteres slik at ikke arbeidsplassen må opprettholde arbeidsoppgaver og lønnsplikt alene for å håndtere det administrative knyttet til de sykemeldte.

De sykemeldte som blir permittert vil motta sykepenger etter folketrygdlovens bestemmelser.

– Sykemeldte går med andre ord ikke over på permitteringslønn selv om de skulle bli permittert. Vi kan ikke se at loven om lønnsplikt under permittering vil bety en overgang fra sykepenger og ned til dagpenger, sier han.

I utgangspunktet kan de som er i foreldre- og omsorgspermisjon også permitteres ut ifra samme vurderinger, vil heller ikke de oppleve endringer når det gjelder utbetalinger etter folketrygdlovens bestemmelser.

– Full lønn fra arbeidsgiver, altså over 6G, og eventuelle andre tilleggsytelser fra arbeidsgiver kan likevel bortfalle etter arbeidsgiverperioden på to dager, på samme måte som for de sykemeldte.

Hva om jeg blir sykemeldt eller har behov for omsorgspenger etter at jeg er permittert?

Ett av grunnvilkårene for å få sykepenger er at du har mistet inntekt som følge av at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom.

– Ved permittering er det arbeidsgiver som har avbestilt din arbeidsytelse. Dersom du blir syk etter at du er permittert, har du likevel rett på sykepenger. Sykepengene settes da til det samme som dagpengene frem til permitteringen avsluttes. Deretter får du sykepenger på grunnlag av inntektene før permitteringen startet.

Dersom du er permittert og syk har NAV nå åpnet for at du kan ha rett på sykepenger istedenfor dagpenger. Blir du syk må du kontakte lege og få sykemelding, og melde deg syk på vanlig måte. Rett til omsorgspenger vurderes på samme måte som sykepenger.

Hva skjer med min fødselspermisjon som skal begynne to uker etter at jeg er permittert?

Dine rettigheter til fødselspenger etter folketrygdloven skal ikke påvirkes av at du er permittert. Men også her vil eventuelle tilleggsrettigheter fra arbeidsgiver kunne bortfalle som følge av permitteringen.

Jeg jobber i Norge, men bor i Sverige. Hva har jeg krav på når jeg er permittert?

Dersom du arbeider i Norge vil du normalt også være medlem av folketrygden her.

– Ved permittering vil du som EØS-borger ha krav på de samme ytelsene som om du var bosatt i Norge. Det betyr at du skal ha ytelser etter folketrygdloven på lik linje med dine kolleger som bor i Norge.

Har jeg krav på lønn eller sykepenger når jeg er plassert i karantene?

Vi understreker at dersom du er plassert i karantene og kan arbeide hjemmefra, vil du oppfylle din arbeidsplikt og ha krav på lønn som normalt. Dette følger av prinsippet om ytelse (arbeid) mot ytelse (lønn).

– Dersom du er i karantene og er syk, vil du nå ha krav på sykepenger. Dersom du er i karantene og er frisk, men likevel ikke kan jobbe som normalt hjemmefra, har du nå også krav på sykepenger.

Vi minner om at mer informasjon om dette finnes på NAVs hjemmesider.

– NAV godtar nå pålagt karantene etter helsemyndighetenes pålegg som sykemelding. Du vil få sykemelding av lege uten personlig fremmøte, og Regjeringens regler om karantene faller innenfor dette. I tillegg er arbeidsgiverperioden ved sykemelding nedsatt til tre dager.

Skal eller må arbeidsgiver følge ansiennitet ved permitteringer?

Arbeidsgiver skal ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres.

– Ansiennitetsrekkefølgen kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. En saklig begrunnelse for å fravike ansienniteten, kan for eksempel være at arbeidsgiver har behov for å beholde enkelte arbeidstakere som har en kritisk funksjon eller kompetanse.

Det at det i situasjonen som nå har oppstått er mange ansatte som har behov for fri for å ta seg av egne barn som ellers skulle vært i barnehage eller skole, vil også kunne vektlegges ved valg av hvem som skal permitteres.

Jeg har bestilt utenlandsferie. Kan arbeidsgiver nekte meg å reise? Eller kan det få konsekvenser for arbeidsforholdet mitt dersom jeg blir satt i karantene når jeg kommer hjem?

Dersom reise til utlandet medfører at du ikke kan oppfylle din del av arbeidsavtalen i to uker etter hjemkomst, vil arbeidsgiver kunne nekte deg å reise.

– Myndighetenes råd er nå at man ikke reiser til utlandet, men mindre det er strengt nødvendig.  Man blir pålagt to ukers obligatorisk karantene, og med mindre man har avtalt med arbeidsgiver å ha ferie i to ekstra uker, eller annet lovlig fravær, vil reise innebære ulovlig fravær som kan få arbeidsrettslige konsekvenser.

Jeg har avtalt ferie i mars/april – har jeg krav på å få utsatt denne?

– Karantenereglene og reiseforbudet griper ikke inn i avtale om ferieavvikling. Dersom ferien skal flyttes, må det skje etter avtale med arbeidsgiver.

Jeg er i oppsigelsestid. Kan arbeidsgiver permittere meg?

Dersom arbeidsforholdet opphører i permitteringstiden, plikter du som arbeidstaker å utføre arbeid i oppsigelsestiden.

– Du vil da ha rett til full lønn. Dette følger av Hovedavtalen. Arbeidstakere som er sagt opp før permittering skjer, vil også ha rett til å utføre arbeid og motta lønn i oppsigelsestiden. Slik sett vil det ikke bli tale om permittering i dette tilfellet.

Hvor raskt kan arbeidsgiver be meg om å møte på arbeid igjen? Hvilken frist er det?

Vi påpeker at arbeidsgiver plikter å tilbakekalle de ansatte til arbeid så snart det er mulighet for sysselsetting. Selv om behovet for arbeidskraft kun varer en begrenset periode, plikter de ansatte å stille på arbeid.

– Hvilken frist som skal gis til de ansatte før de må stille til arbeid, er ikke regulert i lov eller Hovedavtale. Normalt opereres det med én til to dagers frist, men både kortere og lengre frister kan gis. Her vil det kunne være variasjoner i hva som er praktisk mulig for de ulike stillingene, og en forutsetning er at det tar hensyn til at enkelte kan ha problemer med kortere frister.

Kan jeg ta annen jobb mens jeg er permittert?

Du er som permittert fritatt for din arbeidsplikt. Dette innebærer at du er fristill til å ta annet arbeid. 

– Merk at enkelte arbeidsavtaler har klausuler som forutsetter samtykke til å jobbe for andre arbeidsgivere. Ved permittering er også denne forpliktelsen midlertidig opphevet. Likevel vil lojalitetshensyn tilsi visse begrensninger knyttet til arbeid i konkurrerende virksomheter. Ved tvil, ta kontakt med oss.

Kan jeg melde meg som frivillig til å bli permittert, selv om jeg har lengst ansiennitet?

– Ja, du kan henvende deg til arbeidsgiver og si at du ønsker å bli permittert. Arbeidsgiver må da ta hensyn til dette. Det er likevel opp til arbeidsgiver å bestemme om du skal permitteres, eller om det er behov for din arbeidskraft.

Har jeg krav på dagpenger i friperioden som turnusarbeider?

– Turnusarbeidere veksler mellom arbeidsintensive perioder på jobb og perioder med fri. Hvis du har opparbeidet fri når du blir permittert, må du avspasere fridager før du permitteres. Dette gjelder uavhengig om du er i arbeidsperioden eller friperioden når du blir permittert.

Vi understreker at dette innebærer at arbeidsgiver først må dekke lønnen i avspaseringsperioden før du permitteres.

– Dersom du permitteres i arbeidsperioden skal du også avspasere opptjente fridager for de dagene som er arbeidet før du mottar dagpenger. Hvis permitteringen blir avsluttet mens du er i friperioden av en turnus, og du derfor ikke kan gå tilbake til arbeidet med en gang, har du rett til dagpenger frem til du gjenopptar arbeidet.

Har jeg krav på dagpenger som permittert hvis jeg jobber i Norge og bor i et annet EØS-land?

Utgangspunktet er at en må være arbeidssøkende i Norge for å motta dagpenger.

– Dagpengene kan en ta med ut til annet EØS-land i inntil tre måneder. Det gjelder derimot et unntak for permitterte som ikke har krav på dagpenger, med mindre du er grensearbeider. Forutsettingen for å være grensearbeider er at du bor i et EØS-land, men arbeider og reiser hjem minst en gang i uken. Du skal da være medlem av trygdeordningen i Norge, hvilket også er et vilkår for dagpenger.

For nærmere informasjon, se NAVs nettsider:

www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/bo-i-ett-eos-land-og-arbeide-i-et-annet

www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/soke-arbeid-i-et-annet-eos-land-med-norske-dagpenger

Har jeg rett til å velge å gå i karantene, selv om verken myndighetene eller arbeidsgiver pålegger meg det?

– Dersom du på eget initiativvelger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver.

Vi viser også til de enkelte Hovedavtalene som omhandler permittering, og viser til følgende lenker:

https://www.virke.no/globalassets/6.tariff-og-lonn/tariffavtaler/hovedavtalen-ys-virke-2018-2021.pdf

https://spekter.no/Global/Avtaler_protokoller/Hovedavtaler/Hovedavtale_Spekter_YS_2018_-_2021.pdf

https://www.ks.no/globalassets/Hovedavtalen-KS-2020-2021-.pdf

Vi vil anbefaler å følge med og holde dere oppdatert på disse nettsidene i forbindelse med koronavirus:

YS

NAV

FHI (Folkehelseinstituttet):

Arbeidstilsynet: